Meer uitdaging door de taxonomie van Bloom

Meer uitdaging door gebruik te maken van de taxonomie van Bloom. Door de  systematische ordening voor doelen in het onderwijs levert het verschillende denkniveau’s op.

Hierdoor kan deze taxonomie bijdragen aan de criteria voor een rijke leeractiviteit. Bij het ontwikkelen van lessen of projecten kunnen nu vragen en opdrachten opgenomen worden die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’. 

 

Hoe zou het zijn, wanneer de ruimte er is om zelf het leren naar een hoger niveau te tillen?

Hoe zou het zijn, wanneer het mogelijk is om je eigen leren aan te sturen?

 

Meer uitdaging door Hogere orde vragen

Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig.

Deze uitdaging door de taxonomie van Bloom bestaat uit vragen en opdrachten die zich richten op:

 • Stimuleren van leerlingen zodat er verder en meer kritisch nagedacht te worden
 • Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
 • Ontlokken van discussie
 • Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Minder uitdaging door Lagere orde vragen

Lagere orde vragen zijn vragen die een beroep doen op onthouden, begrijpen en (deels) toepassen. Dit type vragen is geschikt voor:

 • Evalueren van de voorbereiding en het begrip van leerlingen
 • Vaststellen van de sterktes en zwaktes van leerlingen
 • Herhalen en samenvatten van gegeven informatie

Zes “niveaus” van de taxonomie van Bloom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Uitdaging hoogbegaafden - Bloom

Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de Taxonomie van Bloom. Hierin worden zes niveaus onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

Onderscheid maken in de complexiteit

De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan. Hiermee wordt geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen.

Maar hierdoor kan je een rijke leeractiviteit aanbieden maak doorgebruik van meerdere niveaus 

 

Het formuleren van leerdoelen

 

De taxonomie kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen.

Hieraan kunnen gerelateerde acties en producten gekoppeld worden, waarmee de leerdoelen bereikt  kunnen worden. 

1. Soorten kennis – van concreet naar abstract-   

2. Denkvaardigheden – van eenvoudig naar complex –

 – van concreet naar abstract –

 • Feitenkennis: Kennis van termen, begrippen, details en elementen
 • Conceptuele kennis: Kennis van classificaties, categorieën, principes en generalisaties, theorieën, modellen en structuren
 • Procedurele kennis: Kennis van vakspecifieke vaardigheden, algoritmes, vakspecifieke technieken, methoden, criteria voor het vaststellen van een geschikte procedure
 • Metacognitieve kennis: Strategische kennis, kennis over kennistaken en zelfkennis

 – van eenvoudig naar complex –

 • Onthouden; herkennen en herinneren
 • Begrijpen; interpreteren, toelichten, classificeren, samenvatten, afleiden, vergelijken en uitleggen
 • Toepassen; uitvoeren en implementeren

Hogere denkvaardigheden worden minder of niet in de reguliere klas toegepast

 • Analyseren; differentiëren, organiseren (samenhang) en attribueren (vast stellen onderliggend standpunt, mening, waarde of intentie)
 • Evalueren oordeel gebaseerd op criteria zoals kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en consistentie;  checken en bekritiseren
 • Creëren; genereren, plannen en uitvoeren

Meer uitdaging door de taxonomie van Bloom

Meer uitdaging in de praktijk 

Onthouden – nieuwe informatie benoemen en onthouden
Opdracht: Vertel, benoem, definieer, beschrijf, toon. Of maak een lijst van, identificeer, verzamel
Vraag:Wat, Wanneer, Wie? Waar ligt? Hoe heet? Wat moet je doen wanneer?

Begrijpen – nieuwe kennis een plek geven binnen bestaande kennis
Opdracht: Vat samen, leg uit, bepaal de plaats van, beschrijf, bespreek. Of interpreteer, concludeer, voorspel, leg verbanden, onderscheid
Vraag: Wanneer je ….vergelijkt wat is dan het verschil?

Toepassen van aangeboden kennis en vaardigheden
Opdracht: Pas toe, demonstreer, bereken, vul aan, pas aan, illustreer.
Of toon, los op, verander, experimenteer, classificeer
Vraag: Bouw een.., Ontwerp een.. Wanneer jij in deze situatie was, wat zou jij dan doen, hoe zou jij reageren?

 

Meer uitdaging door de taxonomie van Bloom levert

verschillende denkniveau’s op

 

Analyseren – nieuw inzicht door uit te zoeken hoe iets in elkaar zitOpdracht: Analyseer, scheid, orden, leg uit, verbind, construeer, vergelijk, selecteer, leid af
Vraag: Is het probleem/het onderwerp in onderdelen te verdelen? Welke aanname wordt hier gedaan? Hoe ben jij tot deze conclusie bent gekomen? Hoe hoort dit bij elkaar?

Evalueren – inzichten onderbouwenOpdracht: Beoordeel, beslis, geef een cijfer, toets, meet, overtuig, leg uit, concludeer, vergelijk, vat samen
Vraag: Wat had je anders willen of kunnen doen? Hoe ben je tot dit resultaat gekomen? Wat zou er gebeurt kunnen zijn?

Creëren – ideeën en inzichten met elkaar verbindenOpdracht: Combineer, plan, ontwerp, maak, ontwikkel, onderzoek, stel op, formuleer, herschrijf
Vraag: Kan je deze situatie herschrijven in een andere tijdsperiode? Kan je onderzoeken hoe gezond onze leerlingen zijn en een advies formuleren? Kijk of het voldoet aan…

Combinatie soorten kennis en denkvaardigheden

van concreet naar abstract

Soorten kennis – 

Wanneer een kind niet genoeg uitdaging krijgt, bijvoorbeeld door de taxonomie van Bloom, dan kan onderpresteren ontstaan.Zowel de soorten kennis als de denkvaardigheden worden hier weer gegeven als hiërarchische trappen, maar het onderscheid tussen de categorieën zijn niet altijd zo duidelijk. De procedurele kennis bijvoorbeeld is niet altijd abstracter dan de conceptuele kennis en een onderwerp waarbij analyseren en evalueren betrokken zijn vereist denkstijlen die niet minder complex zijn dan bij creëren. Het is wel zo dat de lager orde denkvaardigheden de basis zijn voor hoger orde denkvaardigheden.

Wil jij hier meer over weten?

Karin van Toor

Terugbelverzoek

Stel me een vraag, boek een sessie, stuur me een mailtje, om door de bomen het bos weer te zien en ook jouw mogelijkheden (of die van je kind) te benutten. Ik help je graag!

Meer inzicht in hoe jouw zoon of dochter leert leren en zijn of haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen toeneemt?

Onderpresteren hoogbegaafdheid

Plan je sessie hier